GOVERNING BODY , VAISH EDUCATION SOCIETY ROHTAK

Sh. Deepak Parkash

Sh. Arun Kumar Arya

Sh. Nitin Tayal

Sh. Gian Parkash Garg

Sh. Ishwar Chand Gupta

Sh. Parmod Bansal

Sh. Radhey Shyam Gupta

Sh. Parmod Garg

Sh. Rahul Jain Mittal

Sh. Radhey Shyam Garg

Sh. Rajesh Nawal

Sh. Sanat Kumar Bindal

Sh. Sunny Goel

Sh. Subhash Gupta

Sh. Vikas Bansal

Sh. Vinay Garg

Copyright © 2010| Vaish College of Education | Developed by PTC Circle Educational Services Pvt. Ltd.