GOVERNING BODY , VAISH EDUCATION SOCIETY ROHTAK


Sh. Anand Kumar Basia

Sh. Anil Kumar Bindal
Sh. Manish Jain

Sh. Munni Lal Garg

Sh. Radhe Shyam Garg

Sh. Radhe Shyam

Sh. Rajesh Jindal
Sh. Rajesh Nawal

Sh. Ram Dhan

Sh. Sanjay Kumar

Sh. Sanjeev Goel

Sh. Sunny Goel

Sh. Adish Jain

Sh. Madan Lal Goyal

Copyright © 2010| Vaish College of Education | Design by PTC CIRCLE IT SERVICES PVT. LTD.